ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο καθορισμός του σκοπού της εγκατάστασης, είναι κρίσιμος παράγοντας, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη τη φιλοσοφία σχεδίασης αλλά και κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Προφανώς με διαφορετικό τρόπο θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τα κυκλώματα φωτισμού που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση μιας βιομηχανικής παραγωγικής μονάδας, σε σχέση με αυτά που θα εξυπηρετήσουν ένα κτίριο γραφείων ή μια κατοικία.

"Τα υλικά και η εργασία ποικίλλουν ανάλογα την εφαρμογή με πρώτο μέλημα την ασφάλεια της εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του πελάτη."

Η εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων αφορά την παροχέτευση του κτιρίου με 220V ή 380V δηλαδή την παροχή της Δ.Ε.Η.. Αυτά είναι ο φωτισμός, οι ρευματοδότες (πρίζες), οι παροχές για την κουζίνα, το πλυντήριο, τον απορροφητήρα και όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούν τις παραπάνω τάσεις.

Οι τομείς της εγκατάστασης είναι:

• τα καλώδια που η διατομή τους είναι ανάλογη της απορροφούμενης ισχύς του υποδοχέα

• οι πλαστικές σωλήνες μέσα στις οποίες οδεύουν τα καλώδια που πρέπει η διατομή τους να είναι ανάλογη του καλωδίου

• οι πίνακες (κεντρικός και υποπίνακας)

• οι διάφοροι υποδοχείς και διακόπτες

• ο εξοπλισμός των μηχανημάτων για προστασία τους

• η γείωση του κτιρίου που μπορεί να είναι και θεμελιακή, οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία υποδοχέων ασθενών ρευμάτων

• η εγκατάσταση UPS

• οι αυτοματισμοί για διάφορους ελέγχους λειτουργιών.

Μετά την περάτωση του έργου γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, και εκδίδεται έγγραφη πιστοποίηση (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ).

ATELECTRO
Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων δίνει την δυνατότητα επενδύσεων μηδενικού ρίσκου, μηδενικής ενασχόλησης και εγγυημένης μεγάλης απόδοσης. Ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν δική τους γή (οικόπεδο, χωράφι, οροφή κτιρίων) η επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα έχει μέση ετήσια απόδοση από 10% εγγυημένη για 20 έτη, η οποία μπορεί να γίνει έως και 25% ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης. Η προσεκτική, με λεπτομέρεια και με τεχνογνωσία εγκατάσταση βάσεων, γεννητριών, αντιστοφέων, καλωδιώσεων και λοιπού εξοπλισμού είναι ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία και απόδοση ενός πάρκου – σε συνδυασμό πάντα με την απαραίτητη συντήρηση.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια έχει πολλαπλά οφέλη – οικονομικό όφελος και προστασία του περιβάλλοντος. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί πολύτιμους φυσικούς πόρους, για παράδειγμα κάρβουνο, πετρέλαιο ή αέριο. Από την άλλη μεριά, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια συντηρούμε αυτούς τους πόρους ώστε να διατηρηθούν για πολύ χρόνο στο μέλλον.

ATELECTRO